REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ BAKALU.PL

Poniższy regulamin znajduje zastosowanie jedynie do umów zawieranych z przedsiębiorcami.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient –  osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni internetowej bakalu.pl;

4. Hurtownia internetowa (Hurtownia) – serwis internetowy dostępny pod adresem bakalu.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w hurtowni internetowej;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Bakalu  z siedzibą w Juszkowie, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu hurtowni internetowej;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej bakalu.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.bakalu.pl, prowadzona jest przez Bakalu , ul. Wrzosowa 5, 83-000 Juszkowo, NIP 5921976595, REGON 220813164

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni internetowej;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni internetowej.

2.5. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną wyszukiwarką np. Internet Explorer, Mozilla itd.

2.6. W celu korzystania ze hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący hurtownię zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bakalu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania z hurtowni internetowej

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z hurtowni internetowej jest rejestracja w jej ramach oraz przesłanie dokumentów rejestrowych firmy.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przesłanie dokumentów rejestrowych firmy.

3.4. Hurtownia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów hurtowni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hurtownię za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bakalu Andrzej Bąk.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Hurtowni.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Hurtownia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hurtowni,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego/firmowego,

f.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.bakalu.pl , dokonać wyboru interesującego towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. Hurtownia ustanawia minimum wartości zamówień na 200zł netto, zamówienia o wartości niższej od tej kwoty nie będą realizowane.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hurtownią Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 13zł brutto za 1 szt. paczki do 30 kg - dla zamówień o wartości niższej niż 400zł netto oraz 0zł dla zamówień o wartości wyższej niż 400zł netto. Całkowite koszty dostawy zostaną wskazane po złożeniu zamówienia w przesłanej przez naszego pracownika pro formie.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, dla przeważającej większości zamówień jest to jednak 24 godziny.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bakalu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT 

6.2. Klient ma możliwość wpłaty przelewm bankowym:

a.) przelewem na numer konta bankowego w ING: 60 1050 1764 1000 0090 9328 5121 - dla płatności w walucie PLN,

Kod BIC Swift: INGBPLPW

b.) kurierowi przy odbiorze towaru.

 

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Ponieważ towar zakupiony za pośrednictwem serwisu www.bakalu.pl jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży, Hurtownia ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi do 1 roku od daty zakupu towaru.

7.3. Towar, który posiada znaczne zanieczyszczenia nie będzie rozpatrywany przez Dział Reklamacji i zostanie on odesłany do klienta na jego koszt. Reklamacji podlega tylko towar niezabrudzony.

7.4. Towary niekompletne nie będą podlegały reklamacji (w przypadku towarów gabarytowych, prosimy o kontakt z obsługą klienta).

7.5. Reklamacje, należy przesyłać na adres siedziby Bakalu z dołączonym opisem usterki oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Towary odsyłane na reklamację powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu. Hurtownia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Hurtownia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hurtownię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu hurtowni internetowej.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem hurtowni Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@bakalu.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Hurtownia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6. Braki, uszkodzenia oraz niezgodności w zamówionym towarze należy zgłosić w ciągu 48 h od daty otrzymania dostawy.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru rozpatrywane są jedynie na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem. Reklamacje dotyczące różnic ilościowych w towarze, zgłaszane po upływie 48 h będą rozpatrywane negatywnie.

8.7. Hurtownia nie odpowiada za braki lub nadwyżki ilościowe dostarczonego towaru znajdującego się w opakowaniach oryginalnie zamkniętych w Chinach oraz nieprzepakowanych i otwieranych w Hurtowni Bakalu.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.