22.11.2019 OGŁOSZENIE

 Andrzej Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAKALU Andrzej Bąk w Gdańsku, informuje, że wprowadzone do obrotu urządzenia do nauki pływania, nie spełniają wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, zwanego dalej "2016/425" z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na stwierdzone nezgodności formalne dotyczące braku nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu; braku instrukcji użytkowania; informacji dotyczącej przechowywania, czyszczenia i konserwacji wyrobu, odesłania do rozporządzenia 2016/425; informacji dotyczącej nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki lub jednostek notyfikowanych uczestniczących w ocenie zgodności środka ochorony indywidualnej oraz adresu strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE; brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu zgodnie z rozporządzeniem 2016/425, tj. deklaracji zgodności UE oraz certyfikatu typu UE.