09.07.2020

Andrzej Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAKALU Andrzej Bąk w Gdańsku, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka bębenek (zabawka drewniana, KZ0023) nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na poziom wydawanego dźwieku oraz brak przy bębenku funkcji na pasie przeznaczonym do noszenia wokół szyi, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu oraz uduszenia użytkownika. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje możliwość zwrotu.

9.06.2020

Andrzej Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAKALU Andrzej Bąk w Gdańsku, informuje, że deskorolka elektryczna MOMODESIGN HOVERBOARD, MOMO LONDON 65, MD-H65, kod EAN 8436567101058 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na to, iż wyrób nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony przed wnikaniem wody oraz nie zapewnia właściwej ochrony przed skutkami zanurzenia funkcjonalnej części, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wystąpienia pożaru, zatrucia szkodliwymi oparami i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

22.11.2019 OGŁOSZENIE

 Andrzej Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BAKALU Andrzej Bąk w Gdańsku, informuje, że wprowadzone do obrotu urządzenia do nauki pływania, nie spełniają wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, zwanego dalej "2016/425" z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na stwierdzone nezgodności formalne dotyczące braku nazwy typu, numeru partii lub serii lub innej informacji umożliwiającej identyfikację wyrobu; braku instrukcji użytkowania; informacji dotyczącej przechowywania, czyszczenia i konserwacji wyrobu, odesłania do rozporządzenia 2016/425; informacji dotyczącej nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki lub jednostek notyfikowanych uczestniczących w ocenie zgodności środka ochorony indywidualnej oraz adresu strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE; brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu zgodnie z rozporządzeniem 2016/425, tj. deklaracji zgodności UE oraz certyfikatu typu UE.